2
نوامبر
غیرفعال
اصَن مَرد باس بِه خانومِش با عَصَبانیّت بِگِه : بِبین دُخْتَر بابات …!!!! تو حَق نداری سَرتو رو بالِش بِذاری !!!! فَهْمیدی یا نَه ؟؟؟؟ بَد یه دفعه مِهربون شِه بِگِه : آخِه تولِه سَگ … اَگِه سَرِ تو رو سینَم نَباشِه…به غرور سینَم بر میخوره…!!! [caption id="attachment_231" align="alignnone" width="640"] عکس های فیسبوکی غمگین 2016[/caption] [caption id="attachment_232" align="alignnone" width="640"] عکس های فیسبوکی غمگین 2016[/caption] [caption...