29
اکتبر
غیرفعال

درختان رقاص+عکس

این جنگل خارق العاده یك پارك ملی است كه در دریای بالتیك قرار دارد . این جنگل یك پدیده طبیعی منحصر به فرد است. در این جنگل تنه درختان طوری در خود پیچیده اند كه گویی در حال رقص اند. حتی بعضی از تنه ها به شكل حلقوی در خود پیچیده اند. مردم این منطقه باورهایی دارند. یكی از آنها این است كه هر كس آرزویی بكند و از داخل یكی از این حلقه ها رد شود آرزویش برآورده می‌شود.
باور دیگر می‌گوید این حلقه ها مرزهای حریم های دارای انرژی مثبت و منفی هستند یعنی در یك سمت این حلقه ها انرژی مثبت در فضا جاریست و در سمت دیگر انرژی منفی و اگر شخصی از سمت دارای انرژی منفی وارد حلقه شده و از سمت دیگر خارج شود یك سال به عمرش اضافه می‌شود.
درخت
علت اصلی شكل گیری عجیب درختان این جنگل هنوز ناشناخته است اما فرضیه هایی در این زمینه وجود دارد مثل فشار باد، حشرات یا بیدهایی كه به مدت 5 تا 20 سال شاخه های كوچك درختان را مورد حمله قرار داده اند، جوانه های آسیب رسان و حتی جریان سركش انرژی.
درخت
افسانه شكل گیری جنگل رقصان
برای این شكل گیری عجیب درختان این منطقه افسانه ای وجود دارد . بارتی شاهزاده آلمانی كه برای شكار به این منطقه آمده بود در حال تعقیب یك گوزن كوچك بود كه آواز عجیبی شنید. او به محل صدا رفت و دختری را در حال نواختن چنگ دید. اسم این دخترمسیحی پرادیسلاوا بود.  شاهزاده به پرادیسلاوا پیشنهاد ازدواج داد ولی او پاسخ داد كه فقط با یك مرد همكیش خود ازدواج می‌كند.
درخت
بارتی هم پذیرفت كه مسیحی شود به شرط اینكه دختر بتواند ثابت كند كه خدای نامریی كه به او اعتقاد دارد قدرتمندتر از درختان این ناحیه است. پرادیسلاوا شروع به نواختن كرد تمام پرندگان خاموش شدند و درختان شروع به رقصیدن كردند. در این هنگام شاهزاده بازوبندش را از دستش بیرون آورد و آن را به نامزدش داد. و بدینسان در سالهای دور در این منطقه جنگلی رقصان شكل گرفت.
 درخت
در حقیقت این جنگل در سال 1961  برای حفاظت و جلوگیری از تخریب ویژگیهای منحصر به فرد  Curonian Spit -زمین شنی كه سطح آن پوشیده از لایه نازكی از خاك كه در طول دهه ها شكل گرفته- ایجاد شده است.
منبع:

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,